Notice: Undefined index: default in /disk_1/www/cz/bytydomypraha2/www/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 2533

Notice: Undefined index: default in /disk_1/www/cz/bytydomypraha2/www/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 2561

Notice: Undefined index: default in /disk_1/www/cz/bytydomypraha2/www/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 2589

Notice: Undefined index: default in /disk_1/www/cz/bytydomypraha2/www/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 2602

Notice: Undefined index: default in /disk_1/www/cz/bytydomypraha2/www/wp-content/plugins/contact-form-plugin/contact_form.php on line 2724

Nejčastější dotazy zájemců od odkup bytových jednotek:

Kdo určuje, za jakých podmínek se byty v P2 prodávají?
Podmínky určuje MČ P2, která vypracovala a schválila Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl.m.Prahy, svěřených městské části Praha 2 včetně Metodického pokynu k těmto Pravidlům. Pravidla jsou zveřejněna na

Jaký je postup při prodeji bytové jednotky a jak dlouho proces trvá?
Postup má následující kroky: 1) Zaměření bytů
2) Vypracování prohlášení vlastníka
3) Zápis prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí
4) Vypracování znaleckého posudku – schválení Radou MČ P2
5) Nabídka na odkup bytové jednotky
6) Přijmutí nabídky
7) Schválení prodeje Zastupitelstvem MČ P2
8) Vypracování kupní smlouvy
9) Podpis kupní smlouvy a úhrada kupní ceny
10) Návrh na vklad do katastru nemovitostí = vlastnictví BJ
Celý uvedený proces trvá cca 14 – 17 měsíců.

Je někde zveřejněn harmonogram postupu prodeje dle konkrétních domů?
Ano, harmonogram je zveřejněn na stránkách MČ P2 a průběžně se aktualizuje.

Co je prohlášení vlastníka
Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám (dále jen Prohlášení vlastníka) je právní úkon, kterým vlastník budovy vymezí v právním slova smyslu v předmětné nemovitosti jednotky (byty, nebytové prostory – viz. ustanovení §5 odst. 1 písm.i) nařízení vlády č.366/2013 Sb)), z nichž se každá stane samostatnou věcí, s níž lze dále volně disponovat. S vlastnictvím vymezeného bytu nebo nebytového prostoru je spojeno podílové spoluvlastnictví ke společným částem domu.

Jak se měří podlahová plocha pro vypracování prohlášení vlastníka?
V souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1.1.2014 došlo k přijetí další normy, a to nařízení vlády č.366/2013, o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, kterým se provádí §1222 občanského zákoníku, která upravuje jak způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce tak rovněž co jsou společné části domu.
Nově je stanoveno, že podlahovou plochu bytu (nebytového prostoru) tvoří půdorysná plocha všech místností uvnitř bytu (nebytového prostoru) včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu (nebyt.prostoru). Zaměřuje se tedy celkový vnitřní geometrický tvar bytu (nebyt.prostoru). Takto zjištěné podlahové plochy bytů jsou důležité pro stanovení spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

Co jsou společné části domu?
Tento pojem upravuje již zmíněné, nařízení vlády č.366/2013 §1160. Nově se jedná o společné části domu, podíl na pozemku nebo věcné právo k němu a ty části domu, které mají dle své povahy sloužit vlastníkům jednotek společně. Závazně určuje, že společnými částmi domu jsou rovněž balkony, lodžie, terasy, atria a to i tehdy, jsou-li přístupné pouze z jednoho bytu. Za společné části domu se považují i sklepní kóje.

Jak se stanoví cena bytu a kdo jí určuje. Bude se při stanovení ceny přihlížet ke kvalitě bytu? (hluk, stará okna, zatékání do sklepů, popraskané zdi a stropy …)
Nabídková cena bytu je stanovena dle znaleckého posudku, který je vypracován tzv.porovnávací metodou (zadáno MČ P2). Při stanovení ceny znalec vychází z výměr uvedených v evidenčních listech a přihlíží ke kvalitě bytu a domu.

Co se stane, když byt nekoupím?
V případě, že byt nekoupíte, zůstává byt nadále majetkem MČ P2 a vy zůstáváte v nájemním vztahu jako doposud.

Bydlím v bytě se synem, který není zapsán v nájemní smlouvě. Může byt koupit se mnou? Může si vzít hypotéku a ručit bytem? Vzhledem k věku mám problém s financováním.
V případě, že s Vámi syn dlouhodobě bydlí (je přihlášen na placení služeb a má v bytě trvalé bydliště), můžete si zažádat MČ P2 o tzv. „rozšíření nájmu“ na syna. V případě, že Vám žádost bude schválena, stane se syn spolu s Vámi oprávněným nájemcem bytu a byt budete kupovat spolu. Pouze v tomto případě může syn zaručit hypotéku kupovaným bytem.

V případě, že se mi zdá nabídková cena za byt nepřiměřeně vysoká vzhledem ke kvalitě bytu, mohu se proti tomu odvolat?
Nabídková cena je stanovena odborným znaleckým posudkem a je schválena Zastupitelstvem MČ P2. Nabídku můžete přijmout nebo odmítnout. Proti výši stanovené nabídkové ceny se odvolat nelze.

Máme garáže ve dvoře (nebo jinou stavbu). Jak to bude po prodeji bytových jednotek?
Garáže či jiná stavba ve dvoře zůstávají nadále ve vlastnictví MČ P2.

Prodávají se i nebytové prostory?
Nebytové prostory se neprodávají, zůstanou nadále ve vlastnictví MČ P2.

Může se byt určený k prodeji v průběhu procesu vyměnit?
Možné výměny bytů upravují Pravidla MČ P2 pro výměnu bytů, přechody nájmu bytů a souhlasy se společným nájmem bytů ze dne 20.1.2014.

Do bytu jsem investoval nemalou částku z vlastních zdrojů. Bude tato má investice zohledněna v ceně v případě, že budu byt kupovat?
Investice bude zohledněna pouze v případech, kdy budou splněny podmínky stanovené Zastupitelstvem MČ Praha 2 v rámci Metodického pokynu k Pravidlům postupu při prodeji.
Základní požadavky jsou:
– MČ Praha 2 dala souhlas se stavební úpravou – Stavební úprava byla sjednána v uzavřené nájemní nebo jiné smlouvě. – Nájemcem byly doloženy náklady na realizaci takové stavební úpravy – Na základě protokolu došlo k převzetí skutečné výše investic do majetku MČ Praha 2
Nedošlo-li k převzetí investice do majetku MČ Praha 2 před odesláním nabídky, není možno uznat zhodnocení, byť by je nájemce doložil standardním způsobem dodatečně. Technické zhodnocení není možné uznat pouze na základě znaleckého posudku dodaného nájemcem.

V případě, že budu financovat koupi bytu hypotékou od banky, mohu použít jako zástavu kupovaný byt? V případě, že ano, jakým způsobem se bude řešit zástavní právo?
Ano, kupní smlouva zástavu kupovaným bytem umožňuje, ale až po převodu vlastnictví na kupujícího. Banka toto řeší tzv. předhypotečním úvěrem společně s hypotečním úvěrem, kterým se překlene období mezi čerpáním úvěru (uhrazením kupní ceny) a zápisem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. V okamžiku, kdy se stanete vlastníkem bytu, vložíte zástavní právo ve prospěch banky na katastr nemovitostí a banka předhypoteční úvěr splatí z hypotečního, který již má zajištěn zástavou Vašeho bytu.

V případě, že jste na Váš dotaz nenašli odpověď neváhejte a kontaktujte naši kancelář prostřednictvím formuláře.

Přihlášení - klientská sekce

klientské sekce