Péče o Váš dům

Správa domuZákladní povinností každého společenství vlastníků jednotek je zajistit správu, provoz a opravy společných částí domu a pozemku, přičemž platí povinnost dodržovat všechny platné legislativní předpisy týkajících se společenství (zejména Zákon o vlastnictví bytů) a postupovat v souladu s přijatými stanovami společenství a usneseními shromáždění vlastníků.Pod pojmem správa domu se tak rozumí zejména povinnost vlastníka starat se o svůj majetek. Pokud se jedná o dům s více byty, znamená to pro vlastníky vyřizování související agendy a administrativy dané příslušnými právními předpisy, zajišťování běžné i havarijní údržby a oprav nemovitého majetku, provádění rekonstrukcí, zabezpečování služeb spojených s užíváním bytu apod. Výčet povinností a činností, které je v souvislosti se správou domu nezbytné zajistit, je velmi rozsáhlý.

Sami nebo s odborným správcem?

Vzhledem k nárokům na odbornost u činností správy domu, pověří zpravidla společenství vlastním výkonem správy specializovanou společnost, správce. Správa nemovitostí je potom zajišťována správcem ve spolupráci s výborem společenství na základě uzavřené smlouvy. Vlastníci si samozřejmě mohou spravovat svůj majetek vlastními silami. Je třeba si však uvědomit, že správa vyžaduje velmi odbornou péči s nárokem na znalost širokého spektra neustále se měnících předpisů, zákonů, vyhlášek a nařízení, které je třeba respektovat.

Správu domu tak prakticky není možné zvládnout jedním nebo i několika lidmi z domu, kteří se této problematice věnují po zaměstnání, ale je třeba součinnosti několika odborníků či firem. Správa bytového domu by rozhodně neměla být doplňkem k jiné nesouvisející činnosti.

Správu si lze sjednat v mnoha podobách, od té, která zajišťuje nejnutnější služby, až po celkové zastoupení vlastníka v oblasti hospodaření s majetkem. Pro tyto činnosti je pak potřebná součinnost s technikem, realitním odborníkem, advokátem, ekonomem – účetním, případně daňovým poradcem.

Odborný správce pak SVJ garantuje v rámci přesně definovaného smluvního vztahu zajištění všech potřebných činností. Kvalitní správce navíc disponuje pojištěním odpovědnosti pro případ, že by i on v rámci některé činnosti chyboval a jednotliví zaměstnanci jsou schopni se vzájemně zastoupit v případě nemoci, což zajistí plynulý chod nemovitosti.

Velmi často se v praxi setkáváme s obavami vlastníků, že pokud si nebudou správu zajišťovat sami, ztratí kontrolu nad rozhodováním o domě, např. co se opraví a kolik to bude stát, kontrolu nad finančními prostředky apod. Zde je nutné si uvědomit, že správce je povinen respektovat pokyny výboru SVJ, resp. dodržovat uzavřenou smlouvu na správu domu a poslední slovo tak má vždy společenství. Pokud tomu tak není, je rozhodně na čase uvažovat o změně správce. Navíc v dnešní době existuje řada způsobů, jak efektivně nastavit kontrolu činnosti správce, například pomocí on-line nahlížení do evidence domu, přehledu nákladů a plateb, dlužníků a mnoho dalších.

Přihlášení - klientská sekce

klientské sekce