Informace o prodeji městských bytů

Prodej městských bytů bude realizován podle Usnesení „Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2“ ze dne 10.9.2012 (dále jen Zásady), které schválilo zastupitelstvo městské části Praha 2.

V těchto zásadách je stanoven závazný postup při realizaci prodeje bytů do vlastnictví oprávněným nájemníkům a dalším oprávněným osobám a postup při realizaci převodu bytů včetně určení ceny.

Jejich přehled a pořadí uvádí tabulka v sekci Domy určené k prodeji. Vzhledem k nutnosti zaměřit veškeré jednotky a různým technickým problémům, které je nutné v rámci přípravy prohlášení vlastníka řešit, je možné, že bude docházet k dílčím posunům v rámci pořadí jednotlivých domů.

Je pro Vás výhodné vlastnit byt?

Podívejme se nyní podrobněji, co vlastnictví bytu obnáší a zda je pro stávajícího nájemníka výhodné byt od města koupit.

Výhody osobního vlastnictví bytu

1. Výhodná cena
Kupní cena pro oprávněné nájemníky byla stanovena zásadami a pohybuje se významně pod tržní cenou bytu na volném trhu.

2. Jistota bydlení
V současné době dochází v naší zemi k postupnému srovnávání nájemného na tržní úroveň, což má za následek až několikanásobné zvýšení nájemného během několika let. V tomto světle se byt v osobním vlastnictví, který navíc nemůže být bez Vašeho souhlasu prodán třetí osobě, jeví jako jistota stabilního bydlení. Vlastnictví bytu (obdobně jako v případě většiny jiných nemovitostí) je zapisováno do katastru nemovitostí.

3. Neplacení nájemného
Vlastník bytové jednotky po koupi bytu přestává platit nájemné, zůstává mu však povinnost hradit spotřebované služby (teplo, vodu, elektrickou energii…), náklady na správu domu a příspěvek do fondu oprav. Tento příspěvek lze považovat za obdobu nájemného, jednoznačnou výhodou však je, že si o jeho výši a způsobu využití rozhodují sami vlastníci.

4. Možnost opravy domu
Budoucí vlastníci bytových jednotek si založí fond oprav, ze kterého budou hrazeny opravy a udržování společných částí domu. Tyto sdružené finanční prostředky budou použity na opravy, rekonstrukce a celkové zlepšení bydlení pouze v domě, ve kterém se byty nachází. Společenství vlastníků má navíc možnost získat státní dotace nebo výhodné úvěry na rekonstrukce a zateplení domu.

5. Možnost volné dispozice s bytem
Nepochybnou výhodou vlastnictví bytové jednotky je pak pochopitelně volná dispozice s tímto vlastnictvím: převody vlastnictví jsou téměř neomezené a vlastní byt je možné dát i do zástavy. To je důležité především pro poskytování hypotéčního financování – banka poskytující hypotéční úvěr totiž požaduje zajištění své pohledávky z úvěru právě zástavním právem k bytu, na jehož nákup úvěr poskytuje. V neposlední řadě pak může vlastník bytu svůj byt volně pronajímat třetím osobám. Byt ve vlastnictví uživatele je samozřejmě v případě smrti vlastníka předmětem dědění a přechází tak na dědice zemřelého. Není tedy třeba mít obavy, že právo k bytu zanikne smrtí, jak tomu za určitých okolností může být v případě bytů nájemních.

6. Investice do budoucnosti
Koupě bytu za podmínek, které jsou v rámci privatizace městských bytů, je velmi dobrou investicí do budoucnosti. Jde o skvělou příležitost, kterou Vám pro investování do vlastního majetku již nikdo nenabídne.


Nevýhody osobního vlastnictví bytu

1. Nutnost uhradit kupní cenu
Největší nevýhodu přináší povinnost uhradit kupní cenu při pořízení bytu do osobního vlastnictví. Tato nevýhoda je však vyvážena perspektivní investicí především ve střednědobém výhledu.

2. Povinnost hradit daň z nemovitosti
Vlastník bytové jednotky nesmí zapomínat, že s vlastnictvím nemovitosti je spojena daňová povinnost. Především je povinen každý rok platit daň z nemovitosti ve výši několika stokorun ročně. Nadto při prodeji bytu podléhá tento prodej dani z převodu nemovitosti, kterou platí kupující, v tomto případě město. Daň z převodu nemovitostí se podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění, vypočítává ze znalcem určené ceny bytu při prodeji, případně z kupní ceny bytu, pokud je tato kupní cena vyšší než cena určená znalcem.

3. Povinnost péče o vlastní majetek
Jak vyplývá z článku 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, vlastnictví zavazuje. To platí pochopitelně i o vlastnictví bytů. Vlastník bytu je povinen svůj byt udržovat, přispívat a podílet se na správě domu, v němž je byt umístěn, a nesmí zasahovat do práv ostatních vlastníků jednotek. Práva a povinnosti vlastníků bytových jednotek jsou upraveny zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Vlastníci jednotlivých bytů jsou také (s určitými výjimkami) vždy povinně členy společenství vlastníků bytů, které zajišťuje správu domu a údržbu společných prostor.

Přihlášení - klientská sekce

klientské sekce